มาร์ชคณะพระมหาไถ่ 

1. องค์พระมหาไถ่ ผู้ให้แบบอย่างชีวิตแก่เรา
ทรงสอนให้เรารักพระเจ้า ล้นวิญญาณรักเพื่อนบ้านด้วยความจริงใจ

2. แพร่ธรรมนำข่าวดี คือหน้าที่ของชาวพระมหาไถ่
จิตตารมณ์ที่มั่นยึดไว้ ในพระองค์มีความรอดครบบริบูรณ์

(รับ) จงเป็นแสงสว่างส่องโลกา นำวิญญาหลงไปในทางเสื่อมสูญ
จงเป็นเกลือมีความเค็มเพิ่มพูน ดองแผ่นดินด้วยธรรมให้เป็นแผ่นดินทอง

3. ชีวิตมุ่งก้าวหน้า พระมารดานิจจานุเคราะห์คุ้มครอง
ท่านนักบุญอัลฟอนโซผู้เรียกร้อง ตั้งกฎเกณฑ์ของคณะพระมหาไถ่