Blessed Seelos House

north th

 

ใน ปี พ.ศ. 2533 คณะพระมหาไถ่ ส่งคุณพ่อเล้ง โคธิเสน - คุณพ่อสมพงษ์ เตียวตระกูล และคุณพ่อไวยากรณ์ สุขสวัสดิ์ ได้มาเยี่ยมเยียนและดูงานที่ทางคณะได้ทำโดยเฉพาะ ในการดูแลศูนย์โม้งและได้มีการปรึกษาหารือกันว่าเราพอที่จะช่วยงานในสังฆมณทลเชียงใหม่ได้อย่างไร เพราะสมาชิกคณะที่ทำงานอยู่ในขณะนั้นก็มีเพียงคุณพ่อแฮรี่ทีลคนเดียวเท่านั้น


ดังนั้นในปี พ.ศ. 2535 ทางคณะได้ส่งคุณพ่อไวยากรณ์ สุขสวัสดิ์ ขึ้นมาช่วยงานคุณพ่อแฮรี่ ธีล และในปีเดียวกันนั้นเอง คุณพ่อชูชาติ ศรีวิชัยรัตน์

ศูนย์ม้ง ที่เชียงใหม่

ที่ปรึกษาเจ้าคณะได้ซื้อที่ดินเขตจังหวัดน่าน เพื่อสร้างเป็นบ้านพักสำหรับสมาชิกที่มาทำงานธรรมทูตในเขตจังหวัดน่านตามคำแนะนำของพระสังฆราช ยอแซฟ สังวาลย์ ที่ขอให้ทางคณะช่วยรับผิดชอบดูแลในเขตจังหวัดน่าน
ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 ทางคณะได้ส่งคุณพ่อภาคภูมิ สกุลวิวัฒน์ กับ บราเดอร์ประจบ เอืองแก้ว ขึ่นมาประจำอยู่ที่จังหวัดน่าน และเริ่มงานอภิบาลในทันที


ในปี พ.ศ. 2540 คุณพ่อวิรัช อมรพัฒนา ขึ้นมารับงานต่อ และได้ก่อตั้งศูนย์สำหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาโดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้มีน้ำใจดีหลายท่านทั้งคาทอลิกและข้าราชการที่ใจบุญได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในการก่อสร้างจนสำเร็จ และทางคณะก็ได้มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสมาชิกหมุนเวียนขึ้นมาดูแลจวบจนปัจจุบัน

และในปี พ.ศ. 2541 ทางคณะพระมหาไถ่ได้ตอบรับคำเชิญของพระสังฆราช ยอแซฟ สังวาล ศุระศรางค์ ให้มาขยายงานแพร่ธรรมในเขตอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยดูแลคาทอลิกชาวปกาเกอญอทั้งหมด 64 หมู่บ้านกับศูนย์สำหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาอีก 2 ศูนย์คือศูนย์ป่าฝางและศูนย์ป่าตึง ดังนั้นคุณพ่อบรรจง ไชยรา เจ้าคณะในสมัยนั้น จึงส่งคุณพ่อประสิทธิ์ กุ๊นุ๊- คุณพ่อภัทรพงศ์ ศรีวรกุล และบราเดอร์ วิทยา รุ่งโรจน์เกษตร ขึ้นมาประจำที่วัดนักบุญปาตริก บ้านป่าตึง โดยทำงานร่วมกับซิสเตอร์คณะแพร่ธรรมแห่งพระนางมารีนิรมล และครูคำสอนท้องถิ่นอีก 12 คน


ในปี พ.ศ.2544 คุณพ่อ แฮรี่ทีล ต้องไปรับการรักษาตัวที่อเมริกาเพราะปัญหาทางด้านสุขภาพ ทางคณะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ส่งสมาชิกหนุ่มที่เพิ่งบวชใหม่ล่าสุดคือคุณพ่อ เดวิดเจียง ขึ้นมารับงานแทนในทันทีและงานก็ได้เจริญรุ่งเรืองสืบมาจวบจนปัจจุบัน

บ้านซีลอส หรือ บ้านวังตาล, เชียงใหม่

ในปี พ.ศ. 2548 ทางคณะ จัดให้มีสมาชิกขึ้นมาทำงานในเขตสังฆมณฑลเชียงใหม่มากขึ้นกว่าที่แล้วๆมา ทางคณะผู้ใหญ่จึงเห็นสมควรที่จะให้บ้านพักของเราที่เชียงใหม่ที่หมู่บ้านวังตาลนี้ ได้เปิดเป็นบ้านศูนย์ของคณะอย่างเป็นทางการโดยให้มีชื่อว่า “ บ้านซีลอส ” ซึ่งมีคุณ พ่อ ไวยากรณ์ สุขสวัสดิ์ เป็นอธิการ และสมาชิก อีก 4 ท่านคือ คุณ พ่อ มีชัย อุดมเดช -คุณ พ่อ ทิวา แสงสิริวิวัฒน์-คุณพ่อ ทวี สุวรรณสิน และ ภราดา นฤภพ บุญทัน และในอาทิตย์ที่ 2 ของแต่ละเดือน สมาชิกทุกคน จะมาใช้ชีวิตร่วมกัน เพื่อสวดภาวนาและเข้าเงียบ ตลอดจนประชุมปรึกษาหารือปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่พบในการทำงานอภิบาลของแต่ละเขต


บ้านซีลอส เชียงใหม่ (ศูนย์คณะพระมหาไถ่ เขตเหนือ)

226/75 ม.3 บ้านวังตาล
ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทร. 053-436601 , 053-436603 โทรสาร 053-436602

ศูนย์โม้งคาทอลิก

88 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 053-408503 , 053-408759 แฟกซ์. 053-216031

วัดนักบุญปาตริก

ตู้ ป.ณ.4 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
จ.เชียงใหม่ 50270
โทร. 053-828190, 053-828191

บ้านนักบุญเทเรซา จ.น่าน

ตู้ ป,ณ. 26 อ.เมือง จ.น่าน 55000 โทร.09-0686606

  

In the year 1990 the Redemptorists sent Father Leng Khotisen, Father Somphong Teotrakul and Father Waiyakon Suksawat to visit and see the work that the Redemptorists have done in the Province of Chiangmai , especially in the Hmong Camp. There was dialogue and consideration to see how the Redemptorists could help with the apostolate in the diocese of Chiangmai. Up until 1990 Father Harry Thiel was the only Redemptorist working in that area.
Therefore, in the year 1992 the Redemptorist Council sent Father Waiyakon Suksawat to help with the work of Father Harry Thiel.

Hmong Center, ChiengMai

ch01

In that same year Father Chuchart Srivichairatana, Consultor of the Vice Provincial, bought a piece of land in the Province of Nan for a residence of our members who came as missionaries to the Province of Nan , following the advice of Bishop Joseph Sangvan who was asking the Redemptorists to accept responsibility in the Province of Nan .


In the year 1993, the CSSR Council sent Father Phakpoom Sarulviwat and Brother Prajob Uangkeo to live in Nan and to begin pastoral care there.


In the year 1997 Father Wirach Amonpattana went to take care of the work there. He built a Center for children who have no opportunity to study. He received donations from many pious people both Catholic and from government people who were interested in helping to complete this construction. The Congregation has sent young priests, one after the other, to look after this work up to the present.


In the year 1998 our Congregation received an invitation from Bishop Joseph Sangvan Surasarang to increase our labors of evangelization in Amphur Mae Jaem, Province of Chiangmai . He asked us to look after the Catholics of the Hill Tribe Pawkakeryaw in a total of 64 villages and another two Centers for children who have no opportunity to study. The Centers are Center Pafang and Center Padung. Therefore Father Banchong Chaiyara, Vice Provincial, sent Father Prasit Kunu, Father Pattaraphong and Brother Vittaya Rungrotgaset to be stationed at St. Patrick Church, Ban Padung. They began work with the Sisters of the Missionary Congregation of Mary Immaculate and the 12 local Catechists.

In the year 2001 Father Harry Thiel went to America because of health problems. The CSSR Council did not hesitate to send a young priest, newly ordained Father Davidjieng to take Father Harry's place. The work has prospered to this day.


In the year 2005 the Redemptorists sent more members to work in the Diocese of Chiangmai. Therefore the Vice Provincial Council saw that the house in the village of Vangtal should be made an official residence of the Redemptorists with the name "Seelos House" with Father Waiyakorn Suksawat to be the Superior with four members of the house : Father Meechai Udomdej, Father Tiwa Saengsiriviwat, Father Thawee Suwannasin and Brother Naruepop Boontun.


In each 2nd week of the month the members will come for Homeweek, for prayer and retreat. They will have time for dialogue meetings about problems and obstacles that the members meet in the work of their pastoral care in their areas.


Blessed Seelos House (Redemptorist Center of Northern Area)

226/75 Moo 3 Bann WangThan
Aumphur Hangdong ChaingMai 50230
Tel. 053-436601 , 053-436603
Fax 053-436602

Hmong Catholic Center

88 Chodtana Road
Aumphur Muang ChaingMai 50300
Tel. 053-408503 , 053-408759
Fax 053-219031 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

St. Patrick Parish

P.O.4 ChangKurng MaeJaem
cheingmai 50270
Tel. 053-828190, 053-828191

Saint Teresa House

P.O. 26 Aumphur Muang 55000
Tel. 09-0686606