slum child alone

 

 ในปี พ.ศ. 2517 มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (The Human Development Foundation) ได้รับการก่อตั้งขึ้นในฐานะขององค์กรอิสระเพื่อชุมชนโดย คุณพ่อโจเซฟ ไมเออร์ บาทหลวงคณะสงฆ์พระมหาไถ่ และซิสเตอร์มาเรีย ฉันทวโรดม นักบวชคณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล บุคคลทั้งสองได้ทำการก่อตั้งมูลนิธิฯขึ้นใน ชุมชนคลองเตย ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนแออัดที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร โครงการแรกของมูลนิธิฯคือ อนุบาลวันละบาท (One-baht-per-day kindergarten) และในอีกสองปีต่อมา มูลนิธิฯก็ได้ก่อตั้งคลีนิกรักษาโรคแห่งแรกสำหรับชาวคลองเตย รวมทั้งจัดหาที่พักพิงสำหรับเด็กเร่ร่อน นอกจากนี้ มูลนิธิฯยังช่วยบูรณะและปลูกสร้างบ้านเรือนที่เสียหายจากอัคคีภัยในสลัม ซึ่งมักเกิดขึ้นราว 2-3 ครั้งต่อปี อีกด้วย

ศูนย์พัฒนาบุคคล

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯได้สร้างสรรค์โครงการต่างๆมาแล้วมากมายเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในหลายชุมชน และเมื่อโครงการนำร่องประสบความสำเร็จในชุมชนหนึ่ง ก็จะทำการขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆต่อไป และด้วยแนวทางนี้เอง บุคลากรผู้อุทิศตนเพื่อสังคมของมูลนิธิฯราว 250 คน ก็ได้ทำการแบ่งปันน้ำใจและความช่วยเหลือไปสู่เพื่อนๆในชุมชนแออัดทั่วประเทศแล้วถึงกว่า 30 แห่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ศูนย์เมอร์ซี่

ศูนย์เมอร์ซี ประกอบด้วยบ้านพัก 4 แห่ง สำหรับเด็กเร่ร่อน เด็กกำพร้า เด็กที่ส่งมาจากสถานพินิจ ฯลฯ บ้านพักสำหรับแม่และเด็กที่ติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส์ โรงเรียนอนุบาลที่รองรับนักเรียนได้ราว 500 คน สถานที่ชุมนุมพบปะของชุมชน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสนามเด็กเล่น ในช่วงแรก ที่ทำการของ ศูนย์เมอร์ซี ก่อสร้างขึ้นบนที่ดินรกร้างของการท่าเรือแห่งประเทศไทย และดำเนินงานด้านสาธารณะประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาถึง 30 ปี จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2543 จึงได้มีการก่อสร้างอาคารแห่งใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวของบริการด้านความช่วยต่างๆที่เพิ่มขึ้นสำหรับ เด็กพิการ เด็กเร่ร่อน และเด็กที่ติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส์

The Bangkok Slums.

In the late 1960s Father Eddie O'Conner began work for the poor in the slum area of Bangkok. This was carried on and expanded over the next 20 plus years by Father Joe Maier THE HUMAN DEVELOPMENT CENTRE (HDC) in 1972 for the purpose of helping poor children in the slums of Bangkok to help themselves. Now the HDC has over 3,500 students attending 30 Slum kindergarten Program
schools, plus 17 other programs helping slum kids in other ways, as well as their Moms and Dads.
Mercy Center is a Home for street children and young children caught up in the Bangkok sex trade. It is a place to stop by, eat and play.

The Community Health Development Center is a temporary hospice for children and adults with medical problems, including HIV/AIDS. Those with full blown AIDS are also cared for here. PATCHES/GRAPHICS is a project where quality hand made products, quilts, batiks, ceramics, dolls and many other products are made by people living in the slums of Bangkok. The sale of these products provide a necessary income for stay-at-home Moms as well as teaching young people a craft.

VISIT

http://Mercy Centre.org

 

mercy center donate