บ้านมีนบุรี - Minburi Community
(สำนักงานเจ้าคณะฯ - Provincial Office)

บ้านยอห์น นอยมันน์
ตู้ ป.ณ.45 มีนบุรี
กรุงเทพฯ 10510
โทร. 02-518-0320 ถึง 9 ต่อ 208 

Saint John Neumann House
P.O.45 Minburi
Bangkok 10510
Tel. 02-518-0320 Ext. 9 to 208

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(คุณอังศนา เลขาเจ้าคณะฯ / Miss Ann, secretary)


บ้านกรุงเทพฯ - Bangkok Community 
(วัดพระมหาไถ่ - Holy Redeemer Parish)

โบสถ์พระมหาไถ่
123/19 ซอยร่วมฤดี
กรุงเทพ ฯ 10330
โทร. 02-256-6422, 02-256-6578
02-256-6305, 02-256-6157
แฟกซ์ 02-256-6411

Holy Redeemer Church
123/19 Soi Ruamrudee
Bangkok 10330
Tel. 02-256-6422, 02-256-6578
02-256-6305, 02-256-6157
Fax 02-256-6411

  

บ้านสามพราน - Sampran Community
(บ้านเณรใหญ่ - Major Seminary)

คณะพระมหาไถ่
71 หมู่ 6 ซอยวัดเทียนดัด ต.ท่าข้าม
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทร. 02-429-0848, 02-429-0185 (เณร)
02-812-5404, 02-812-5405 (พระสงฆ์)
แฟกซ์ 02-812 5406

Redemptorists
71 Moo 6 Soi Wat Theindat Tarkham
Sampran Nakhonpatom 73110
Tel. (66) 02-429-0848, 02-429-0185 (Seminarians)
(66) 02-812-5404, 02-812-5405 (Priest)
Fax (66) 02-812 5406

 

บ้านศรีราชา - Sriracha Community
(บ้านเณรเล็ก - Minor Seminary)

บ้านเณรพระมารดานิจจานุเคราะห์
ตู้ ป.ณ.4 อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110
โทร. 038-311246, 038-321992
แฟกซ์ 038-312362

Mother of Perpetual Help Minor Seminary
P.O.4 Aumpur Sriracha
Chonburi 20110
Tel. 038-311246, 038-321992
Fax 038-312362 

 

บ้านพัทยา - Pattaya Community
(ศูนย์พระมหาไถ่ - มูลนิธิคุณพ่อเรย์ -
Redemptorist Center-
Father Ray Foundation)

ศูนย์คณะพระมหาไถ่
ตู้ ป.ณ.6 เมืองพัทยา
จ.ชลบุรี 20260
โทร. 038-422290, 038-422291, 038-428923
แฟกซ์ 038-424261

Redemptorist Center
P.O. Box 6 Pattaya City Banglamung Chonburi 20260, Thailand
Telephone: +66-3842-2290/1 Fax: +66-3842-4261

 

บ้านขอนแก่น - Khonkaen Community

คณะพระมหาไถ่
ตู้ ป.ณ.4 อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-221461
แฟกซ์ 043-225175

Redemptorists
P.O.4 Ampur Murng
KhonKhaen 40000
Tel. 043-221461
Fax 043-225175

 

บ้านหนองคาย - Nongkhai Community

คณะพระมหาไถ่
ตู้ ป.ณ.4 อ.เมือง
จ.หนองคาย 43000
โทร. 042-411201
แฟกซ์ 042-464824

Redemptorists
P.O.4 Aumpur Murng
NongKhai 43000
Tel. 042-411201
Fax 042-464824

 

บ้านเชียงใหม่ - Chiangmai Community

บ้านซีลอส เชียงใหม่ (ศูนย์คณะพระมหาไถ่ เขตเหนือ)
226/75 ม.3 บ้านวังตาล
ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทร. 053-436601 , 053-436603 โทรสาร 053-436602

ศูนย์โม้งคาทอลิก
88 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 053-408503 , 053-408759 แฟกซ์. 053-216031

วัดนักบุญปาตริก
ตู้ ป.ณ.4 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
จ.เชียงใหม่ 50270
โทร. 053-828190, 053-828191

บ้านนักบุญเทเรซา จ.น่าน
ตู้ ป,ณ. 26 อ.เมือง จ.น่าน 55000 โทร.09-0686606

Blessed Seelos House (Redemptorist Center of Northern Area)
226/75 Moo 3 Bann WangThan
Aumphur Hangdong ChaingMai 50230
Tel. 053-436601 , 053-436603
Fax 053-436602

Hmong Catholic Center
88 Chodtana Road
Aumphur Muang ChaingMai 50300
Tel. 053-408503 , 053-408759
Fax 053-219031 

St. Patrick Parish
P.O.4 ChangKurng MaeJaem
cheingmai 50270
Tel. 053-828190, 053-828191

Saint Teresa House
P.O. 26 Aumphur Muang 55000
Tel. 09-0686606